Spanish: ” Mi corazón lucha contra mí, como algo ajeno dentro de mí. “
German: “Mein Herz kämpft gegen mich, wie ein Alien in mir.”
English: “My heart is fighting against me, like an alien inside me.”